Pneumatic conveying ช่วยลดการสูญเสียและการปนเปื้อนของสินค้า

Pneumatic conveying ช่วยลดการสูญเสียและการปนเปื้อนของสินค้า

Pneumatic conveying ที่เป็นส่วนหนึ่งในเทคโนโลยีการผลิตนั้นจะถูกออกแบบโดยใช้หลักการทางวิศวกรรม

เพื่อให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด โดยคำนึงถึงกระบวนการทำงานของระบบทั้งหมด เริ่มจากถังรับและ/หรือถังเก็บวัตถุดิบ (ไซโล/บิ๊กแบ๊ก/ถุงขนาดเล็ก) ระบบการร่อน ระบบการชั่งน้ำหนัก รวมไปถึงระบบการควบคุมสูตรต่างๆ Pneumatic conveying ที่ใช้ขนถ่ายวัสดุที่มีมวลเบา และสามารถใช้ลมเป่าให้ลอยได้ เช่น เมล็ดธัญพืช สตาร์ซ แป้ง อาหารสัตว์ วัตถุเจือปนอาหาร วัสดุเคลื่อนที่ภายในท่อจึงสามารถลำเลียงขนถ่ายวัสดุได้ทั้งแนวดิ่ง แนวระดับ แนวราบ เอียงทำมุม หรือแนวโค้งได้ เหมาะสำหรับลำเลียงวัสดุในพื้นที่ที่ค่อนข้างจำกัด Pneumatic conveying ใช้เพื่อลำเลียงในกระบวนการผลิต เช่น การทำแห้งด้วยลม หรือการลำเลียงเข้า เพื่อการถ่ายออก จากรถบรรทุก ไซโล หรือไซโคลน

Pneumatic conveying เป็นระบบขนถ่ายวัสดุที่เหมาะสำหรับใช้ขนวัสดุที่อยู่ในรูปของเมล็ดผงยังเป็นระบบที่ทำให้สภาพแวดล้อมสะอาดอีกด้วย เนื่องจากระบบขนถ่ายวัสดุด้วยลมเป็นระบบขนถ่ายวัสดุที่ใช้พลังงานในการขนถ่ายวัสดุค่อนข้างสูง เลือก Pneumatic conveying ระบบขนถ่ายวัสดุด้วยลมแบบใดจะมีค่าใช้จ่ายโดยรวมต่ำที่สุด

Pneumatic conveying เป็นระบบขนถ่ายวัสดุที่เหมาะสำหรับใช้ขนวัสดุที่อยู่ในรูปของเมล็ดและผงอีกทั้งยังเป็นระบบที่ทำให้สภาพแวดล้อมสะอาดอีกด้วย

แต่เนื่องจาก Pneumatic conveying เป็นระบบขนถ่ายวัสดุที่ใช้พลังงานในการขนถ่ายวัสดุค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับระบบขนถ่ายชนิดอื่นๆ จึงมักจะพบกับคำถามสำหรับผู้ที่กำลังตัดสินใจเลือก Pneumatic conveying ที่ว่าระบบขนถ่ายวัสดุด้วยลมแบบใดจะมีค่าใช้จ่ายโดยรวมต่ำที่สุด เนื่องจากมีตัวแปรต่าง ๆ มากมายที่มีผลต่อค่าใช้จ่ายโดยรวม เช่น การกำหนดขนาดท่อที่ใช้ขนวัสดุจะเป็นตัวกำหนดรูปแบบของการไหลของวัสดุในท่อ ความดันและปริมาณของลมที่ต้องใช้โดยที่ความดันและปริมาณของลมที่ต้องใช้นั้นจะเป็นตัวกำหนดชนิดของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบ ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการลงทุน และค่าใช้จ่ายในการใช้งาน ที่แตกต่างกันออกไป โดยที่ท่อขนาดเล็กต้องใช้ความดันในการขนถ่ายสูงและต้องใช้ตัวจ่ายวัสดุที่สามารถทำงานที่ความดันสูงและมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนสูงตามไปด้วย ส่วนท่อขนาดใหญ่จะใช้ความดันในการขนถ่ายต่ำกว่าและใช้ตัวจ่ายวัสดุที่ทำงานได้ที่ความดันต่ำกว่าซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนต่ำกว่าตามไปด้วย